نوشته‌ها

بیکاری جوانان

بیکاری جوانان چالشهای مهم برای دولت

امروز یکی از مشکلات که فراروی جوامع بشری قرار دارد و کشورهای مختلف جهان را به چالش کشیده است، معضل بیکاری می باشد. عوامل بروز این پدیده در کشورهای مختلف به دلیل اشکال در ساختار اقتصاد آن کشورهاست. کشور ما نیز نه تنها از هجوم امواج اقتصادی و فرهنگی حاصل از معضل بیکاری مستثنی نیست بلکه جمیعت کثیری از جوانان ما در معرض شدید ترین آسیبها می باشد.

براساس مطالعات انجام شده اشخاص بیکار نسبت به افراد شاغل از نظر سلامت جسمی و ذهنی در وضعیت بدتری قراردارند. از دیگر آثار بیکاری می توان به عواقب سوء و تأثیرات آن بر زندگی مشترک اشاره نمود. وقوع این پدیده پس از تشکیل زندگی مشترک موجب از هم گسیختگی و تباهی تعداد بسیاری از خانواده ها می گردد. از طرف دیگر می توان به این نکته اشاره نمود که بین بیکاری جوانان و نابسامانیهای اقتصادی، اجتماعی رابطه به مراتب قویتری نسبت به بیکاری سایر گروهها وجود دارد.

در گذشته تصور می شد که وجود منابع و مخازن غنی و وسیع به تنهایی می تواند عامل رشد و رونق اقتصادی باشد، طی سالهای اخیر تحولات نیروی انسانی و تکنولوژی این فرضیه را با شک و تردید همراه نمود بطوریکه نقش سرمایه انسانی و نیروی کار در صحنه های اقتصادی چنان آثاری از خود بجا گذاشته که می توان با تکیه بر نیروی کار کیفی، مستعد و کار آفرین فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی را سرعت بخشد. در این رابطه مقوله های اشتغال و بیکاری به موجب اثرات، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی که از خود برجای می گذارند، از جمله موضوعاتی هستند که می باید درکانون توجه برنامه سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی قرارگیرند.

ارائه امکانات سرمایه گذاری برای استخدام نسل جوان در ادارات دولتی و خصوصی باعث رشد تقویه بنیه های اقتصادی خواهد شد. سرمایه گذاری برای بلند بردن ظرفیت های نسل جوان یک سرمایه گذاری بجا خواهد بود که در آینده ثمره خوبی را به ارمغان خواهد آورد.

بیشک همه به اهمیت جوانان به عنوان پایه های اساسی پیشرفت هر جامعه واقفیم و هما نطور که می دانیم جوانان رابط بين امروز و فردای هر جامعه هستند و بدون وجود جوانان  تماس با آينده ممکن نخواهد بود. چونکه جوانان هستند که رهبریت جامعه آینده را بدوش خواهند داشت و می بایست آماده تقبل تمام مسولیتهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشند. بدون شک هر جامعه که بخواهد سعادتمند باشد باید بر روی جوانان سرمایه گذاری کند که این خود منوط بر چگونگی  سیاستهای دور نگر آن جامعه و باورهای حاکم مملکتی است .

امروز در کشورهای پیشرفته برای بالا بردن ظرفیت های کودکان و جوانان چنان  سرمایه گذاری میشود که بنظر ميرسد جوانان رمز بقای یک جامعه هستند.  مشكل بيكاري موضوعي است كه خود مشكلات عديده اي را برا ي مردم منطقه و خصوصاً نسل جوان ما بوجود خواهد آورد.

نيروي كارجواني كه خود مي بايست زندگي خود را تامین کنند امروز سربار خانواده است. پايين آمدن آمار ازدواج و بالا رفتن آمارطلاق دربين جوانان و دها  مشكل ديگر.موضوع مهم ديگري است كه نمي توان ازآن به ساده گی گذشت.